Archtype Breakdown

8名 : 緑白ビートダウン
6名 : リアニメイト
5名 : 黒赤ゾンビ
5名 : 緑白黒トークン
4名 : 4色ミッドレンジ
4名 : ナヤミッドレンジ
4名 : 赤黒ビートダウン
2名 : 緑白人間
2名 : 緑白黒ミッドレンジ
2名 : バントコントロール
2名 : 赤単ビートダウン
12名 : その他